__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Zurück zum Anfang

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Zurück zum Anfang

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Zurück zum Anfang

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Wir begrüßten zum 1. Januar 2020
als neues Mitglied:

L i s e l o t t e  O s t r o w s k i

A d a  V o s s - S c h m i d t

___________________________

Wir trauern um das Mitglied

Bejo Glohr
_____________________________________________________________________________________________

Zurück zum Anfang

__________________________________________________________________